dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps-Topik ngành Giấy, chế phẩm từ Gỗ

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps-Topik ngành Giấy, chế phẩm từ Gỗ

특별한국어능력시험문제(종이 목재)

1. 산업재해에서 생산설비 등으로부터 2차적으로 발생될 수 있는 재해로 맞지 않은 것은?
① 충돌
② 소음
③ 유해가스
④ 먼지

2. 작업장은 인위적인 환경이므로 생산 시설 장치 등으로부터 유해가스, 증기, 분진 등이새어나와서 인체에 영향을 줄 수 있다. 다음 중 유해물질이 허용치 이하가 되게 하는방법이 아닌 것은?
① 환기 위주의 국소배기방식
② 농도치의 기준치 상향방식
③ 공기를 불어넣는 송기방식
④ 먼지를 잡기위한 집진방식

3. 작업장 통행과 운반에 관한 안전사항이다. 다음 중 알맞지 않은 것은?
① 통로는 질서 정연하게 설치한다.
② 통로 안에서는 물건을 놓거나 작업을 하지 않는다.
③ 통로의 교차는 좌우의 전망이 나쁜 곳에 설치한다.
④ 물건을 운반할 때에는 앞이 보이지 않도록 높이 쌓지 않는다.


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Giấy, chế phẩm từ Gỗ

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn