dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Sản phẩm Hóa học

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Sản phẩm Hóa học

특별한국어능력시험문제(화학물·화학제품 제조업)

1. 유기용제에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 유기용제는 비수용성 물질을 용해시키는 화합물이다.
② 대부분의 유기용제는 실온에서 휘발되기 어렵다.
③ 유기용제는 작업장에서 다양한 용도로 활용한다.
④ 페인트 제거제, 부식제에 포함된 유기용제는 소량 노출되어도 위험하다.

2. 메탄올에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 메탄올은 플라스틱과 필름 제조, 접착제와 잉크의 첨가제 등 다양한 용도로 사용된다.
② 메탄올에 중독되면 망막 세포가 손상되어 시력을 잃을 수 있다.
③ 메탄올이 불순물로 포함된 술은 마셔도 해가 없다.
④ 메탄올에 중독된 경우 독성을 줄이기 위하여 에탄올을 투여할 수 있다.

3. 화학물질의 위험성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 화학물질의 위험성은 독성의 강도에 비례한다.
② 화학물질의 위험성은 노출된 농도에 비례한다.
③ 화학물질의 위험성은 노출된 시간에 비례한다.
④ 화학물질의 위험성은 노출된 시간과 무관하다.


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Sản phẩm Hóa học

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn