hoc-tieng-han-chu-de-xe-ta-xi-web

Học Tiếng Hàn Quốc theo chủ đề: trên xe Taxi

Chào các bạn, tiếp theo cho những bài viết về học Tiếng Hàn Quốc theo chủ đề là đề tài ” trên xe Taxi ” và một vài tình huống gặp phải. Bài viết gồm 3 phần, Từ vựng ; Câu ngắn và phần Hội thoại. Chúc các bạn học tốt.

Học Tiếng Hàn Quốc: Chủ đề trên xe Taxi

hoc-tieng-han-chu-de-xe-taxi-fb

택 시 [thecs’i] tắc xi
기 사 [kisa] tài xế / lái xe
횡단보도 [huêngđanbôđô] chỗ sang đường dành cho người đi bộ
육 교 [yuk’yô] cầu vượt
신호등 [sin-hôđưng] đèn giao thông
사거리 [sagơri] ngã tư
보이다 [pôiđa] thấy
방 향 [pang-hyang] phương hướng
교 통 [kyôthông] giao thông
타 다 [thađa] đi xe, lên xe
갈아타다 [karathađa] đổi xe
돌아가다 [tôragađa] quay lại
막히다 [makhiđa] tắc (đường)
세우다 [sêuđa] dừng lại
직 진 [chicch’in] đi thẳng
우회전 [uhuê-chơn] rẽ phải
좌회전 [choahuê-chơn] rẽ trái
유 턴 [yuthơn] quay đầu xe

Câu ngắn 1
Tài xế:
어서 오세요. 어디까지 가십니까?
[Ơsơ ôsêyô. Ơđik’a-chi gasimnik’a?]
Chào anh/chị. Anh/chị đi đâu?

Tôi:
이태원으로 가 주세요.
[Itheuơnưrô ga chusêyô.]
Cho tôi đi Itaewon.

Tôi:
길이 많이 막히네요.
[Kiri mani makhi-nêyô.]
Tắc đường quá.

Tài xế:
퇴근 시간이라서 그래요.
[Thuêgưn siganirasơ kưreyô.]
Bây giờ là giờ tan sở mà.

Tôi:
저기 보이는 육교 옆에 세워 주세요.
[Chơghi pôi-nưn yuk’yô yơphê sê-uơ chusêyô.]
Anh cho xe dừng lại ở bên cạnh cầu vượt đằng kia.

Tài xế:
네, 알겠습니다.
[Nê, alghês’ưmniđa.]
Vâng, tôi biết rồi.

Tài xế:
손님. 다 왔습니다.
[Sônnim. Ta oas’ưmniđa.]
Đến nơi rồi thưa quý khách.

Tôi:
네, 감사합니다. 요금이 얼마지요?
[Nê, kamsahamniđa. Yôgưmi ơlma-chiyô?]
Cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền hả anh?

Tôi:
왜 이렇게 길이 막히지요?
[Uê irơkhê kiri makhi-chiyô?]
Tại sao đường tắc thế nhỉ?

Tài xế:
저 앞에 사고가 난 모양이에요.
[Chơ aphê sagôga nan môyang-i-êyô.]
Hình như có tai nạn ở đằng trước.

Tôi:
저 사거리에서 좌회전한 후에 세워 주세요.
[Chơ sagơri-êsơ choahuê-chơn-han hu-ê sê-uơ chusêyô.]
Đến ngã tư kia, rẽ trái rồi dừng xe lại cho tôi nhé.

Tài xế:
네, 알겠습니다.
[Nê, alghês’ưmniđa.]
Vâng, tôi biết rồi ạ.

Tôi:
여기에서 잠시만 기다려 주세요. 5분이면 됩니다.
[Yơghi-êsơ chamsi-man kiđaryơ chusêyô. Ôbuni-myơn tuêmniđa.]
Chú chờ ở đây một chút nhé. 5 phút thôi.

Tài xế:
네, 그러지요.
[Nê, kưrơ-chiyô.]
Vâng, tôi sẽ chờ.

Câu ngắn 2
택시 타는 곳이 어디입니까?
[Thecs’i tha-nưn kôsi ơđiimnik’a?]
Chỗ bắt tắc xi ở đâu?

여기 세워 주세요. 내리겠습니다.
[Yơghi sê-uơ chusêyô. Nerighês’ưmniđa.]
Dừng xe ở đây cho tôi. Tôi sẽ xuống ở đây.

잠시만 기다려 주십시오.
[Chamsi-man kiđaryơ chusips’iô.]
Xin chờ một chút.

트렁크 좀 열어 주세요.
[Thưrơngkhư chôm yơrơ chusêyô.]
Anh mở giùm cốp xe.

6시 전에 공항에 도착해야 하는데 빨리 좀 가 주세요.
[Yơsơs’i chơnê kông-hang-ê tôchhakheya ha-nưnđê p’alli chôm ka chusêyô.]
Tôi phải đến sân bay trước 6 giờ, xin anh đi nhanh lên giùm.

어디에서 내리실 건가요?
[Ơđi-êsơ nerisil k’ơn-gayô?]
Anh/chị xuống ở đâu ạ?

교차로 전에 세워 주십시오.
[Kyôchharô chơnê sê-uơ chusips’iô.]
Cho tôi xuống ở trước ngã tư.

이 가방을 트렁크에 실어 주시겠습니까?
[I gabang-ưl thưrơngkhưê sirơ chusighês’ưmnik’a?]
Anh giúp tôi cất túi này vào cốp xe được không?

에어컨 좀 켜 주세요.
[Êơkhơn chôm khyơ chusêyô.]
Xin anh /chị bật giùm máy điều hòa.

공항으로 가 주세요.
[Kông-hang-ưrô ga chusêyô.]
Cho tôi đến sân bay.

저기 보이는 횡단보도를 지나서 내려 주세요.
[Chơghi pôi-nưn huêngđanbôđôrưl chinasơ neryơ chusêyô.]
Qua chỗ sang đường dành cho người đi bộ ở đằng kia, anh cho tôi xuống nhé.

이 주소가 어디인지 아세요?
[I chusôga ơđiinchi asêyô?]
Anh có biết địa chỉ này ở đâu không?

이 주소로 가 주시겠습니까?
[I chusôrô ga chusighês’ưmnik’a?]
Anh đưa tôi đến địa chỉ này được không?

여기에서 내리겠습니다.
[Yơghi-êsơ nerighês’ưmniđa.]
Tôi xuống ở đây.

거스름돈 여기 있습니다.
[Kơsưrưmt’ôn yơghi is’ưmniđa.]
Tiền thừa đây ạ.

Hội thoại 1. Cho tôi đến trường Đại học Hankuk.
Tài xế:
어서 오세요. 손님, 어디로 갈까요?
[Ơsơ ôsêyô. Sônnim, ơđirô galk’ayô?]
Chào quý khách. Quý khách đi đâu ạ?

Tôi:
한국대학교로 가 주세요.
[Han-guct’ehak’yôrô ka chusêyô.]
Cho tôi đến trường Đại học Hankuk.

Tài xế:
네, 알겠습니다.
[Nê, alghês’ưmniđa.]
Vâng, tôi biết rồi.

Tôi:
여기에서 한국대학교까지 얼마나 걸려요?
[Yơghi-êsơ Han-guct’ehak’yôk’a-chi ơlma-na kơllyơyô?]
Từ đây đến trường đại học Hankuk mất bao lâu?

Tài xế:
길이 안 막히면 30분쯤 걸려요. 이 시간대에는 길이 막히지 않을 테니까 30분 안에 갈 수 있을 거예요.
[Kiri an makhi-myơn samsip’unch’ưm kơllyơyô. I sigant’e-ê-nưn kiri makhi-chi anưl thê-nik’a samsip’un anê kal s’u is’ưl k’ơyêyô.]
Nếu không tắc đường thì mất khoảng 30 phút. Giờ này đường không tắc nên chỉ đi trong 30 phút thôi.

Tôi:
네.
[Nê~]
Vâng.

-Một lát sau-
Tài xế:
저기 보이는 사거리에서 우회전하면 되지요?
[Chơghi pôi-nưn sagơri-êsơ uhuê-chơn-ha-myơn tuê-chiyô?]
Đến ngã tư kia thì rẽ phải phải không ạ?

Tôi:
네, 우회전하면 돼요. 우회전하면 바로 횡단보도가 보일 거예요. 그 앞에 세워 주시면 돼요.
[Nê, uhuê-chơn-ha-myơn tuêyô.Uhuê-chơn-ha-myơn parô huêngđanbôđôga pôil k’ơyêyô. Kư aphê sê-uơ chusi-myơn tuêyô.]
Vâng, rẽ phải ạ. Rẽ phải thì anh sẽ thấy ngay chỗ sang đường dành cho người đi bộ. Cho tôi xuống ở trước đó là được.

Tài xế:
네, 알겠습니다.
[Nê, alghês’ưmniđa.]
Vâng, tôi biết rồi.

Hội thoại 2. Đi đường nào nhanh hơn cho tôi nhé.
Tài xế:
어서 오세요. 손님, 어디까지 가세요?
[Ơsơ ôsêyô. Sônnim, ơđik’a-chi kasêyô?]
Xin chào. Quý khách đi đâu ạ?

Tôi:
서울역으로 가 주세요.
[Sơullyơgưrô ka chusêyô.]
Cho tôi đến ga Seoul.

Tài xế:
네, 알겠습니다.
[Nê, alghês’ưmniđa.]
Vâng, tôi biết rồi.

– Một lát sau –
Tài xế:
아이구, 퇴근 시간이라서 길이 많이 막히는군요!
[Aigu~ Thuêgưn siganirasơ kiri mani makhi-nưn-gunnyô!]
Ôi trời ơi. Vì là giờ cao điểm nên đường tắc quá!

Tôi:
이 길보다 좀 더 빠른 길은 없나요?
[I kilbôđa chôm tơ p’arưn kilưn ơmnayô?]
Không có đường nào nhanh hơn đường này à?

Tài xế:
있지만 좀 돌아가야 돼요. 좀 돌아가지만 아마 이 길보다는 빠를 겁니다.
[Ich’i-man chôm tôragaya tuêyô. Chôm tôraga-chi-man a-ma i kilbôđa-nưn p’arưl k’ơmniđa.]
Có, nhưng phải đi đường vòng một chút.Tuy đi hơi vòng vèo nhưng chắc là nhanh hơn đường này đấy.

Tôi:
그럼 빠른 길로 가 주세요.
[Kưrơm p’arưn killô ka chusêyô.]
Vậy, anh đi đường nào nhanh hơn cho tôi nhé.

Tài xế:
네, 알겠습니다.
[Nê, alghês’ưmniđa.]
Vâng, tôi biết rồi.

-Một lúc sau-
Tài xế:
어디에 세워 드릴까요?
[Ơđi-ê sê-uơ tưrilk’ayô?]
Chị muốn xuống ở đâu ạ?

Tôi:
저기 보이는 흰 건물 앞에 세워 주세요. 얼마예요?
[Chơghi p’ôi-nưn hin kơnmul aphê sê-uơ-chusêyô. Ơlmayêyô?]
Anh cho dừng lại ở trước tòa nhà màu trắng đằng kia. Hết bao nhiêu tiền ạ?

Tài xế:
만 이천 원입니다.
[Man ichhơn uơnimniđa.]
12.000 won ạ.

Tôi:
여기 있습니다. 감사합니다.
[Yơghi is’ưmniđa. Kamsahamniđa.]
Đây ạ. Cảm ơn anh.

Tài xế:
감사합니다. 안녕히 가세요.
[Kamsahamniđa. Annyơng-hi kasêyô.]
Xin cảm ơn. Xin chào chị.

Nguồn bài viết: Luyện thi Topik

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn