dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Kim loại, sản phẩm Kim loại

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Kim loại, sản phẩm từ Kim loại

특별한국어능력시험문제(금속·금속제품 제조업)

1. 다음 중 비철금속 원소가 아닌 것은?
① Mg
② Al
③ Fe
④ Cu

2. 다음 중 철강 재료가 아닌 것은?
① 순철
② 탄소강
③ 주철
④ 티타늄합금

3. 금속의 특성에 대한 설명 중 올바른 것은?
① 열과 전기의 부도체이다.
② 금속적 무광택성을 가지고 있다.
③ 상온에서 고체이다.
④ 액체 상태에서 결정구조를 가지고 있다.


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Kim loại

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn