dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Lương thực, thực phẩm

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành Lương thực, thực phẩm

특별한국어능력시험문제(음식료품 제조업)

1. 액체 상태의 물분자가 상호간에 이루는 결합은?
① 수소결합
② 염소결합
③ 탄소결합
④ 불소결합

2. 다음 중 포도당으로만 구성된 당은?
① 설탕 (sucrose)
② 유당 (lactose)
③ 맥아당 (maltose)
④ 과당 (fructose)

3. 다음 중 지질이 아닌 것은?
① 설탕
② 대두유
③ 옥수수유
④ 참기름


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành Lương thực, thực phẩm

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn