dai-dien-tai-lieu-on-thi-eps-topik-web

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành May, Dệt vải sợi

Tài liệu ôn tập Tiếng Hàn Eps – Topik ngành May mặc, Dệt vải sợi

특별한국어능력시험문제(섬유·의복 제조업)

3. 면섬유가 엉킨 작은 섬유 덩어리로 주로 미성숙하거나 불량한 면에 발생하며, 실의품질을 저하시키는 것은?
① 넵(nep)
② 미셀(micell)
③ 중공(lumen)
④ 다래(cotton ball)

4. 면섬유의 천연꼬임으로 인해 나타나는 특징을 맞게 설명한 것은?
① 단면 형태가 원형이 된다.
② 중공에 있는 액즙 증발을 막는다.
③ 섬유를 잘 엉키게 하여 방적성을 좋게 한다.
④ 섬유를 유연하게 만든다.

5. 양모섬유를 구성하는 단백질이며, 탄소, 수소, 질소 및 황을 함유하고 있는 것은?
① 케라틴(keratine)
② 플리스(fleece)
③ 세리신(sericin)
④ 피브로인(fibroin)


Hướng dẫn: Các bạn có thể di chuyển chuột vào tài liệu rồi cuộn xuống để theo dõi, hoặc các bạn cũng có thể download tài liệu này về và tự học thêm tại nhà.Download Tài liệu Tiếng Hàn Topik và Eps – Topik

Đáp án ngành May mặc, Dệt vải sợi

Thảo luận với Facebook

comments

About admin 44 Articles
Admin Website: https://luyenthitopik.vn